Regulamin - Inertask

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji Inertask.

2. Właścicielem aplikacji jest Inertask Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Wrzosowej 2 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000717276, NIP - 9562331942, Regon - 369442723, Tel: 661 884 880, Adres poczty elektronicznej: kontakt@inertask.com zwany dalej jako „właściciel aplikacji”.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji Inertask

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji Inertask to: komputer z procesorem min. 800 MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1024x768 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 9), Google Chrome (wersja >= 31), Mozilla Firefox (wersja >= 24), Opera (wersja >= 17), Safari (wersja >= 7)) z włączoną obsługą JavaScript, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych, lub aplikacja mobilna Inertask obsługiwana za pomocą urządzenia przenośnego z systemem Android.

§ 3 Korzystanie z aplikacji

1. Korzystanie z aplikacji możliwe jest po jej pobraniu ze strony www.inertask.pl lub sklepu PlayStore oraz zainstalowaniu na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Korzystanie z aplikacji tylko do odczytu danych dotyczących projektów jest darmowe.

2. Korzystanie z aplikacji do odczytu oraz edycji danych dotyczących projektów jest darmowe przez 14 dni od chwili zarejestrowania użytkownika w projekcie. Po upływie 14 dni możliwe jest korzystanie z aplikacji do odczytu oraz edycji danych dotyczących projektów po uiszczeniu opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa dotyczy tylko jednego wybranego projektu.

§ 4 Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie www.inertask.pl należą do właściciela aplikacji.

2. Wykorzystanie aplikacji, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.inertask.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami www.inertask.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez właściciela witryny internetowej www.inertask.pl.

3. Jeśli klient wyrazi zgodę, administrator danych osobowych, którym jest właściciel witryny internetowej www.inertask.pl, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi trzeciemu na warunkach i zasadach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych.”

4. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.

2. Właściciel witryny internetowej ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).